#

מדיניות פרטיות

ברוכים הבאים למדיניות הפרטיות של אתר Yellow Click&Pick ומועדון Yellow Friends

 


1. פז חברת נפט בע"מ (להלן – "פז") תאסוף, תפיק ותשמור במאגר המידע שברשותה (מאגר מידע Yellow Friends שמספרו 700093177), פרטים ומידע, בקשר לגולשים ולמשתמשים באתר האינטרנט Yellow Click&Pick ("האתר"), ו/או בקשר לחברים במועדון Yellow Friends ("המועדון") (להלן וביחד – "המשתמשים וחברי המועדון").

2. השימוש באתר ו/או החברות במועדון, כפופים לתנאים וההוראות המפורטים במדיניות הפרטיות, בתקנון, ובכל הוראות הדין הרלוונטי.

3. פז שומרת לעצמה את הזכות לשנות את הוראות מדיניות הפרטיות, מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ומבלי שתינתן על כך הודעה מפורשת. למשתמשים באתר ו/או חברי המועדון, ו/או מי מטעמם לא תהיה כל זכות תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי פז ו/או כל גורם הקשור בה בגין כך. מדיניות הפרטיות המעודכנת תפורסם באתר. אנא הקפידו לחזור לדף זה מעת לעת בכדי לבדוק את הגרסה העדכנית ביותר.

4. מדיניות הפרטיות חלה על כל צפייה ו/או שימוש באתר, בכל אמצעי התקשורת, ועל כל עניין הקשור למועדון ו/או לחברות במועדון.

5. האמור במדיניות פרטיות זו כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, וכל האמור בה מיועד לנשים וגברים כאחד. כן, כל האמור במדיניות פרטיות זו בלשון יחיד, אף רבים במשמע, ולהפך.

6. המשתמשים וחברי המועדון מסכימים לכך, שפז תאסוף מידע בקשר אליהם, פרטיהם האישיים ורכישותיהם, במסגרת האתר ו/או תחנות הדלק של פז ו/או חנויות yellow ו/או באמצעות "פזומט" ו/או בכל מסגרת אחרת הקשורה לפז - בין אם יימסר באופן ישיר על-ידיהם, ובין אם יתקבל או יופק באופן עקיף בעקבות רכישותיהם או פעילותם (ולרבות בין היתר, היסטוריית גלישה, הרגלי צריכה, מידע או פרסומות שנקראו באתר, עמודי אינטרנט שנצפו, מיקום המחשבים, כתובות IP, וכדומה) (להלן - "המידע").

7. המשתמשים וחברי המועדון מסכימים לכך, שכל המידע האמור יישמר ויוחזק על-ידי פז, במאגר מידע אחד או יותר.

8. המשתמשים וחברי המועדון מסכימים לכך, שפז תהיה רשאית לאסוף ולהפיק מידע זה, ולעשות שימוש במידע זה למטרות שיווק ומכירות, מתן הטבות, פניה וזיהוי, שיפור השירות, מתן שירותים, דיוור ישיר, פנייה למשתמשים ולחברי המועדון בכל דרך, עידוד נאמנות, ניתוח ועיבוד המידע, פילוח, ומחקר סטטיסטי וכן למטרות עסקיות ולצרכי פרסום ושיווק - ובכלל זאת, מסירת, גילוי ו/או מכירת מידע לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים.

9. יודגש, כי איש מהמשתמשים וחברי המועדון אינו חייב לתת הסכמתו למסירת ו/או איסוף ו/או הפקת המידע, ובכל שימוש באתר ו/או הרשמה למועדון, המשתמשים וחברי המועדון מסכימים מרצונם, למתן מלוא המידע כאמור, לכל שימוש בו ולהעברתו, והכל כמפורט במדיניות פרטיות זו.

10. המשתמשים וחברי המועדון מסכימים לכך, שלמטרות המפורטות במדיניות פרטיות זו, פז רשאית להעביר את המידע לרשתות ו/או חברות ו/או גופים נוספים, בישראל ו/או אל מחוץ לגבולות ישראל, וגופים וגורמים אלה יהיו רשאים להשתמש במידע שהועבר אליהם לאותן מטרות שמפורטות במדיניות פרטיות זו. בכל מקרה, פז לא תישא באחריות מכל מין וסוג שהוא, בגין כל שימוש של צדדים שלישיים במידע כאמור.

11. פרטיו האישים של חבר המועדון (שם, דואר אלקטרוני וכדומה), יישמרו במאגר המידע המאובטח של פז.

12. האתר (Yellow Click&Pick, לרבות המידע המוזן על-ידי המשתמשים לאתר), (מאובטח באמצעות פרוטוקול SSL (Secure Socket Layer. האתר עומד בתקן PCI.

13. פז נעזרת בחברה חיצונית לצורך סליקת כרטיסי האשראי ("חברת הסליקה"). פרטי כרטיסי האשראי של המשתמשים המבצעים פעולות באתר, אינם נשמרים במערכותיה של פז, ומועברים ישירות (באמצעות פרוטוקול SSL), לחברת הסליקה, בהתאם לתקני אבטחה בין לאומיים ו/או תקנים מקבילים אחרים שאושרו על ידי חברות האשראי.

14. מידע שיימסר על ידי המשתמשים וחברי המועדון לצורך תשלום באמצעות כרטיסי אשראי, יועבר לחברות האחראיות לביצוע התשלום בפועל, וחברות אלו תהיינה אחראיות לגביית התשלום, ולחיוב אמצעי התשלום.

15. המשתמשים וחברי המועדון מסכימים לקבל דיוור, תכנים שיווקיים ו/או דברי פרסומת ו/או הודעה על מבצעים ו/או הנחות ו/או הודעה על שינוי בשירות ו/או שינוי באתר ו/או כל תוכן אחר שייקבע על פי שיקול הדעת הבלעדי של פז - באמצעות דואר אלקטרוני, הודעות SMS, ובכל דרך תקשורת אחרת (להלן וביחד - "דיוור").

16. משתמשים וחברי מועדון שאינם מעוניינים לקבל דיוור, רשאים לבקש להסיר את שמם מרשימת התפוצה, באמצעות לחיצה על קישור בתחתית כל הודעה אלקטרונית שתישלח על-ידי פז ו/או באמצעות פניה בעל-פה ו/או בכתב לכתובת pazcustomer@paz.co.il או למוקד השירות בטלפון מספר: 1800774774. במקרה כאמור, פז תסיר את מבקש ההסרה מרשימת התפוצה, והכל בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982 ולחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981.

17. פז רשאית לעשות שימוש במחרוזות אותיות ומספרים, המשמשות לאגירת מידע הנשמר בזיכרון המחשב של המשתמש (ידועים בשם- Cookies (עוגיות).

18. בנוסף, פז רשאית לעשות שימוש בפיקסלים ו/או "משואות רשת" (web beacons) ו/או בכל טכנולוגיה אחרת במסגרת האתר, בין היתר לצורך ניטור הרגלי הגלישה והיסטוריית הגלישה של משתמשים.

19. מובהר כי לא מתבקש אישור מהמשתמש בטרם הפעלת תוכנות אלו במסגרת האתר. בכדי להפסיק את השימוש ב- Cookies בעת הגלישה באתר, יש להגדיר זאת בדפדפן האינטרנט של המשתמש. מובהר כי יתכן ונטרול ה- Cookies יפגע ביכולת להשתמש באתר ובשרותיו ואף בגלישה ופעולות נוספות באתרי אינטרנט אחרים.

20. בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981 ("חוק הגנת הפרטיות"), כל משתמש באתר ו/או חבר מועדון, זכאי לעיין בעצמו או באמצעות בא כוחו שהורשה לכך בכתב, או על ידי אפוטרופוס, במידע שנאסף אודותיו במאגר המידע של פז (ככל שנאסף). יובהר, כי אין אפשרות לעיין במידע שאינו מזוהה (דהיינו, מידע שנאסף ו/או נשמר, ללא זיהוי ספציפי של המשתמש או חבר המועדון).

21. משתמש באתר ו/או חבר מועדון שמעוניין כי מידע בקשר אליו יימחק ממאגר המידע של פז, מוזמן לפנות בכתב למנהלת האתר בפקסימיליה ו/או בכתובת הדואר האלקטרוני ו/או במכתב לתיבת הדואר אשר פרטיהם מופיעים מטה במסמך זה.

22. לאחר קבלת דרישה למחיקת מידע בקשר למשתמש באתר ו/או חבר מועדון, פז תמחק את המידע ממאגריה, ותמסור על כך הודעה למבקש המידע בתוך 30 ימים. זאת בכפוף לכך, שבכל מקרה, מידע הדרוש לפז לשם ניהול עסקיה, לרבות תיעוד פעולות מסחריות ואחרות, יוסיף ויישמר על ידי פז (אך לא ישמש עוד לצורך פניות למשתמשים באתר ולחברי המועדון).

23. משתמש באתר ו/או חבר מועדון, שעיין במידע אודותיו ומצא שאינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות בכתב לפז בבקשה לתקן את המידע. במידה שפז תסרב לבקשה, תימסר על כך הודעה למשתמש ו/או חבר המועדון, בהתאם לתקנות.

24. פז מיישמת מערכות ונהלים לאבטחת מידע, ובאמצעותם פוחתים הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למאגרי המידע ומחשביה של פז, אולם אין בהם בטחון מוחלט. פז אינה מתחייבת לכך, שמערכות הגנת ואבטחת המידע חסינות בפני כל ניסיון חדירה ו/או פריצה על ידי צד שלישי למאגרי המידע המאובטחים. פז לא תהא אחראית לכל נזק שנגרם בגין חדירה ו/או פריצה ו/או כל ניסיון לגניבת מידע ממאגריה ו/או מהאתר.

25. לתשומת לבך, השימוש באתר ו/או בתכנים שהועלו לאתר ו/או באתרים קשורים בו, עלול לחשוף אותך לסכנות הכרוכות בשימוש באינטרנט, ובכלל זאת, חדירה למחשב, וירוסים, תוכנות זדוניות וכדומה.

26. גלישה באתר ו/או כל שימוש או עיון בתכנים שהועלו לאתר ו/או באתרים קשורים בו, הינם באחריות המשתמשים וחברי המועדון בלבד. אנו ממליצים לך להתקין תוכנות הגנה ואבטחה מספקות, בטרם כל שימוש ו/או כניסה לאתר.

27. פז לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לחברי המועדון ו/או למשתמשים באתר או למי מטעמם, אם מידע כלשהו לגביהם יאבד, או יגיע לידי גורם עוין ו/או יעשה בו שימוש כלשהו שלא בהרשאה.

28. צור קשר/פרטי שירות לקוחות - בכתובת: pazcustomer@paz.co.il וכן בטלפון מס': 1-800-774-774.